Over 8 weken eindigt het kalenderjaar 2021. Dat geldt ook voor de verhaalbaarheid van alle vorderingen in Duitsland uit 2018. Of de factuur van januari of december 2018 is maakt niet uit; de duitse debiteur kan jouw onbetaalde rekening na 3 jaar in de prullenbak laten verdwijnen als je geen actie ondernomen hebt. “Verjährung” heet dat, tenzij je dit jaar nog het incasso opstart (Mahnbescheid) via bijvoorbeeld onze duitse vestiging.

Verjaringstermijn 2021 – de korte versie
De snelste en enige zekere manier om de verjaringstermijn van 2021 te voorkomen, is een verzoek om een betalingsbevel in te dienen en een gerechtelijke betalingsbevelprocedure in te leiden. Alleen een tijdig verzoek om uitvaardiging van een betalingsbevel bij de bevoegde betalingsbevelrechter volstaat immers om de wetgever een belang bij het voortbestaan van uw vordering te doen aantonen. Met andere woorden: zolang u als schuldeiser vóór de uiterste datum van 31 december een incasso- of gerechtelijke aanmaningsprocedure start, kunt u de verjaring effectief tegengaan.

Verjaringstermijn 2021: wat houdt dat precies in?
Om precies te zijn betekent de verjaringstermijn van 2021 dat alle vorderingen uit 2018 dan drie jaar oud zullen zijn. Indien deze vorderingen tot dusver niet zijn zekergesteld, bijvoorbeeld door middel van een titulaire titel, worden zij volledig ongeldig overeenkomstig de gewone wettelijke verjaringstermijn. Het is volstrekt irrelevant wanneer precies in het referentiejaar de betrokken schuldvorderingen zijn ontstaan of achterstallig zijn geworden:

  • een factuur uit januari 2018 valt net zo onder de verjaringstermijn van drie jaar als een factuur uit december van datzelfde jaar. Beide lopen af ​​op oudejaarsavond 2021 en worden dan verjaard;
  • dergelijke vorderingen kunnen dan niet meer van de andere kant (de schuldenaar) worden gevorderd omdat er letterlijk geen rechtsgrond meer voor is. De onbetaalde rekening wordt oud papier;
  • de aanmaningsbrief aleen al schorst de verjaringstermijn in 2021.

Wat hiertegen helpt is het aangaan van een gerechtelijke aanmaningsprocedure. Dit begint voor alle vorderingen precies hetzelfde, namelijk met een aanmaanverzoek. Dit is een formulier waarin gegevens over de schuldeiser, de schuldenaar en de vordering worden ingevoerd en dat vervolgens naar de verantwoordelijke rechtbank wordt gestuurd. Daar wordt de aanvraag voor een aanmaning formeel gecontroleerd door een (elektronische) gerechtsdeurwaarder. Zolang het aanmaanverzoek geen fouten bevat, wordt het aanmaanbericht afgegeven. Een gerechtsdeurwaarder grijpt pas in als de formaliteiten in het aanmaningsverzoek niet kloppen en er een klacht wordt ingediend!

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, schorst een (hernieuwde) aanmaning de verjaringstermijn niet! In het ergste geval kost het aanmaningssysteem kostbare tijd en zorgt het er zelfs voor dat vorderingen verjaard worden!

Klachten over de aanmaning
Het onderzoek door de gerechtsdeurwaarder is slechts formeel. Dit betekent dat de gerechtsdeurwaarder alleen controleert of het aanmaningsverzoek alle wettelijk relevante gegevens bevat en of het formulier correct is ingevuld en ondertekend. De gerechtsdeurwaarder controleert echter niet de rechtmatigheid van een vordering.

Indien de gerechtsdeurwaarder formele fouten constateert, zoals te hoge aanmaningskosten, fouten in adresgegevens, onwaarschijnlijke representatieverhoudingen, enz., zal het aanmaningsverzoek worden bekritiseerd. Dit betekent dat de aanvrager (de schuldeiser) het aanmaningsverzoek opnieuw moet indienen of de bekritiseerde punten moet corrigeren. Om dit van meet af aan tegen te gaan, is het raadzaam om een ​​beroep te doen op een gespecialiseerde en geroutineerde incassodienstverlener, die aanmaningen formuleert en voorlegt aan de verantwoordelijke aanmaanrechter. De routine zorgt er doorgaans voor dat verzoeken om betalingsbevelen snel en betrouwbaar bij de rechtbank kunnen worden ingediend en dat er geen vertragingen optreden in de aanmaningsprocedure.

Met het tijdig aanvragen van een betalingsopdracht wordt de verjaringstermijn in eerste instantie voor nog eens maanden opgeschort. Binnen dit tijdvenster ontvangt de andere partij (de debiteur) de aanmaning in een officiële vorm, namelijk in een gele envelop. De debiteur (verweerder) heeft dan 14 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de betalingsopdracht en er commentaar op te geven.

De gerechtelijke aanmaningsprocedure voorziet echter in een procedure in twee fasen, bestaande uit een aanmaning en een executoriale titel. Zolang de schuldenaar geen verzet aantekent, kunnen schuldeisers na het verzoek om aanmaning een verzoek om tenuitvoerlegging indienen. Dit wordt eveneens per officiële betekening aan de wederpartij toegezonden en doet opnieuw een bezwaartermijn van 14 dagen ingaan. Na het verstrijken van deze verzettermijn wordt de executoriale titel als een volledige titel beschouwd en gelijkgesteld met een vonnis of een gerechtelijke schikking.

Verjaring 2021: Wees er nu snel bij & maak gebruik van incasso-effecten
Als u in oktober snel begint met het innen van schulden, kunt u naast de opschorting van de verjaringstermijn ook profiteren van de incasso-effecten via de gerechtelijke aanmaningsprocedure. Concreet betekent dit dat er nog voldoende tijd is om actief aan incasso te doen. De resterende acht weken zijn voldoende om een groot deel van de openstaande vorderingen te matigen en tot een goed einde te brengen bij de incasso. Dit kan u een gerechtelijke aanmaningsprocedure besparen en de zaak aanzienlijk verkorten.

Tegelijkertijd blijven uiteraard alle opties van de gerechtelijke aanmaningsprocedure beschikbaar en kan de verjaring nog steeds effectief worden tegengegaan. Op die manier ontnemen schuldeisers zichzelf geen kansen en treden zij nog steeds proactief op bij de behandeling van vorderingen die door de verjaringstermijn van 2021 worden getroffen. Er is nauwelijks een betere manier om de periode voor Kerstmis te gebruiken, toch?

Meld daarom nu nog uw oude Duitse vorderingen bij ons aan, voordat het te laat is. Dit kan via +31 (0)88 505 4700 of mail naar info@crdt.eu

Bron: crdt.eu
Foto: Shutterstock