disclaimer

disclaimer

Algemeen
CRDT en MODINT Credit & Finance zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsnamen van Branche Creditmanagement BV. Toegang tot en gebruik van de websites van Branche Creditmanagement BV wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.

Juistheid van gegevens
De informatie op deze website is door Branche Creditmanagement BV met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.
Branche Creditmanagement BV garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst Branche Creditmanagement BV er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten. Voor het doorgeven van onjuistheden zijn wij u dankbaar. Hiervoor verzoeken wij u vriendelijk met ons contact op te nemen via info@crdt.eu.

Uitsluiting aansprakelijkheid / verwijzingen en hyperlinks
Branche Creditmanagement BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Branche Creditmanagement BV of door u aan Branche Creditmanagement BV middels een website van Branche Creditmanagement BV of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Branche Creditmanagement BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Branche Creditmanagement BV. via deze website. Branche Creditmanagement BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Branche Creditmanagement BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Branche Creditmanagement BV verstrekt, worden opgenomen in de database van Branche Creditmanagement BV. Deze gegevens worden door Branche Creditmanagement BV gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten.
U beschikt over een inzage-, rectificatie- en vergetelheidrecht, het recht op beperking van verwerking, kennisgevingsplicht, overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u naar ons privacy statement op de site www.crdt.eu.

Copyright
© Copyright Branche Creditmanagement BV, Arnhem, Nederland. Alle Rechten voorbehouden. De volledig website, inclusief structuur, is het exclusieve eigendom van Branche Creditmanagement BV en zijn auteursrechtelijk en anderszins beschermd. Dit geldt ook voor alle verdere informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Branche Creditmanagement BV, tenzij anders vermeld.
Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Branche Creditmanagement BV.
Branche Creditmanagement BV geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens af te drukken. Kopiëren en aanwenden is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Branche Creditmanagement BV en onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercieel gebruik of exploitatie onder derden.